شهـید هـادی شهــابیان

  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان

وصيت نامه شهيد هادي شهابيان
اكنون كه عازم كربلاي حسينيم وقافله مان آخرين منزل راآهسته آهسته ترك ميگويد وبوي كربلاي حسين (ع) به مشام مي رسد وياد زيارت حسين روحيه ها را پرشور و دلها را پرشوق و چشمها را گريان ميكند خدايا ترا شكر مگويم كه بر من منت نهادي و اين راه مقدس را يش پايم گذاشتي .
ادامه مطلب