شهـید هـادی شهــابیان

  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
بیت المال

ارسال شده توسط : جلیل یغمایی

رفته بودیم خوابگاه هادی مهمانی. دانشجو ها آن شب، شام مرغ داشتند. با تعجب متوجه شدیم، حق نداریم به غذا دست بزنیم، گرسنه بودیم و حسابی در عذاب. ناگهان هادی از اتاق بیرون رفت. وقتی آمد، قابلمه ای در دست داشت، آن شب کسی نفهمید که هادی برای شام، از بیرون مرغ خریده بود. راضی نشده بود ما از بیت المال و سهمیه ی دانشجو ها استفاده کنیم. موقع خواب هم پتوی خودش را به ما داد.
 
ارسال شده در تاریخ: 7/16/2015 3:46:20 PM