شهـید هـادی شهــابیان

  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان

قيمت قرآن

ارسال شده توسط : منبع مقاله : (1389)، سيره ي شهداي دفاع مقدس 9، تهران: قدر ولايت، چاپ اول

تابستان سال 1356مي رفتم آموزشگاه، براي يادگيري خياطي آن سال تابستان با ماه مبارک رمضان مصادف شده بود. مربي مان هم زمان با آموزش خياطي. جلسه ي قرائت قرآن هم داير کرده بود و روزي يک جزء قرآن مي خوانديم. از خانواده خواستم قرآني برايم بخرند. پدرم، قرآن خانه مان را در اختيارم گذاشت. هادي آقا که از موضوع با خبر شد، از خانه بيرون رفت و با بسته اي برگشت. برايم قرآني هديه آورده بود. هرچه اصرار کردم مبلغ خريد قرآن را قبول کند، راضي نشد. مي گفت: - «مگه قرآن قيمت داره؟ قيمت قرآن، از دنيا و هر چه در اونه، بالاتره»
 
ارسال شده در تاریخ: 4/15/2015 10:05:07 PM